Kiiminkiläinen 
elokuu 2012


”KIIMINKIJOKI, SE AINA VAIN VIRTAA”, laulamme kotiseutulaulussa. On siis paljon pysyvääkin, mutta toisaalta: ”EMME KOSKAAN KAHDESTI ASTU SAMAAN VIRTAAN”, sanoi jo Herakleitos aikoinaan.

Maailmamme kaukana ja lähellä elää vahvaa muutoksen aikaa, niin myös Kiimingin kunta. Mieleen hiipii toisaalta haikeus, kun 154-vuotias itsehallintomme ensi vuoden vaihteessa lakkaa ja sulautuu osaksi uutta Oulua yhdessä Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kanssa. Mutta ei Kiiminki eivätkä sen kylät lakkaa eikä kiiminkiläisyys katoa. Kiiminki- identiteettiä ei ole sidottu kuntarajoihin.

Epävarmuuden jo kauan leimattua talouskasvua niin globaalin kuin euroalueen finanssikriisien myötä ollaan Suomen kunnissa jouduttu ja yhä joudutaan etsimään uusia ratkaisuja. Tutkimukset osoittavat, että talous- ja elinkeinoelämän kilpailu käydään juuri suurten elinvoimaisten kaupunkiseutujen kesken. Näistä lähtökohdista on  lähdetty uutta elinvoimaista Ouluakin rakentamaan, varmistaaksemme kuntalaisillemme riittävät palvelut ja turvallisen asuinympäristön tulevaisuuden vaihtuvissakin olosuhteissa. 

Suuri organisaatio toimivaksi
Uusi kuntarakennelaki on valmisteilla ja tullee voimaan 1.5. 2013. Kuntarakennekeskustelu lausuntokierroksineen on puhuttanut kaikkia kuntia erityisesti vuoden alkupuoliskolla. Uuden Oulun kunnat ovat nyt strategisen kuntaliitoksensa tehneet ja nyt toivoisi tulevalle uuden Oulun valtuustokaudelle tarpeellista työrauhaa saada iso organisaatio toimimaan.  Tässä toimintaympäristöjen ja rakenteiden muutoksessa ei millään kunnalla tule olemaan helppoja aikoja edessään. Viennin heikkeneminen, työpaikkojen väheneminen, työttömyys ja näiden seurauksena veropohjan kaventuminen merkitsevät suurta haastetta myös kunnalliselle palvelutuotannolle. Tarvitaan kipeästi elinvoimaisuutta ja  tuottavuuden kasvua, mutta myös julkisten palveluiden rakenteiden ja toimintatapojen  kriittistä tarkastelua ja priorisointiakin voidaksemme tulopohjan kaventuessa rahoittaa kuntalaistemme riittävät palvelut. Nokian ja monien pienempienkin yritysten alasajot ovat omiaan heikentämään kuntataloutta uudessa Oulussa niin yhteisöverojen kuin palkkaverojenkin suhteen. Kasvua ei juuri ole odotettavissa. Ainakin se on hidasta ja riippuu ratkaisevasti taloussuhdanteista. 

Talous kohentunut
Kiimingin kunnan taloudellinen tilanne nyt, kun valtuustokausi on loppusuorallaan, on kuitenkin huomattavasti parempi kuin valtuustokauden alussa kuntaliitosselvitystä aloittaessamme. Mieleen on tullut varmasti myös se, että olisimmeko sittenkin pärjänneet itsenäisinä? Päätökset kuitenkin tehdään aina sen hetkisen tilanteen ja käytettävissä olevien tulevaisuusarvioiden mukaan. Vuonna 2009 meillä oli vielä kertynyttä alijäämää 3, 9 M €. Ja Kuntaliiton meille antamat viralliset laskelmat osoittivat vääjäämätöntä alijäämän kasvua ja/ tai veroasteen mittavaa nostoa Oulun seudulla lähivuosiksi. Välittömästi aloittamamme talouden tasapainottaminen,veropohjan yllättävä kasvu sekä varsinkin Kiimingin Veden yhtiöittäminen mahdollistivat sen, että vuoden 2010 lopussa taseemme näytti jo kumulatiivista ylijäämää 9,8 M €. Kun siihen lisätään viime vuoden tilinpäätöksen ylijäämä noin 1,7 M € , oli  Kiimingin kunnan taseessa  kertynyttä ylijäämää kaikkiaan 11, 5 M € viime vuoden lopussa. Koska vuoden 2012 talousarvio tehtiin ylijäämäiseksi ja se näyttää myös toteutuvan, on kuntamme selviytynyt erittäin hyvin taloudestaan tällä valtuustokaudella. Eikä kuitenkaan ole syytä tuudittautua liian ruusuisiin unelmiin. Kun omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää noin 70 % , se oli Kiimingissä noin 40 %. Suhteellinen velkaantuneisuus oli  noin 60 %.  Investoinneista katoimme yhä noin 40 % lainarahalla. Lainaa asukasta kohti oli  2758 €. Koska Kiimingin työpaikkaomavaraisuuskin on vain noin 40 %, olemme hyvin riippuvaisia keskuskaupungistamme.Vaikka kehittämistä viime taseen tunnusluvuissa ja työpaikkaomavaraisuudessa on edelleen, Kiiminki on toteuttanut hyvin yhdistymissopimusta, joka edellyttää, ettei kellään yhdistyvällä kunnalla uudessa Oulussa ole taseen alijäämää vuoden 2012 lopussa. 

Kiitos kunnan henkilöstölle
Hyvästä tuloksesta on syytä kiittää yllättävän hyvää veropohjaa, mutta myös Kiimingin kunnan osaavaa viranhaltijajohtoa sekä koko henkilöstöä, jotka ovat arjessa puurtaneet ja edelleen ponnistelevat asetettujen tavoitteiden eteen. Kiitokseni lausun myös kaikille luottamushenkilöille erinomaisesta yhteistyöstä ja yksituumaisuudesta valtuustokauden aikana saattaa kuntamme hyvään tuloskuntoon yhdistymissopimuksen mukaisesti. Sekä henkilöstö että luottamushenkilöt ovat pari viimeistä vuotta uutta Oulua valmistellessamme työskennelleet melkein "kaksivuorotyössä". Se on vaatinut paljon niin henkisiä kuin fyysisiäkin  voimavaroja. Kiimingin kunta onkin saanut tässä prosessissa kiitosta monista hyvistä toimintatavoistaan ja toivon, että ne tulevat käytännössäkin huomioon otetuiksi uuden Oulun organisaatiossa.  

Järjestämisvastuu jo Oulun kaupungin alustalla
Kiimingin kuntapalveluiden järjestämisvastuu siirtyi Oulun kaupungin alustalle jo tämän vuoden alusta. Vain koulutoimi ja varhaiskasvatus siirtyvät  1.8. lukuvuotensa erilaisuuden vuoksi. Suurin osa henkilökunnasta tekee työtään entisellä paikallaan. Vain yhdyskuntapalvelujen henkilöstö on muuttanut Oulun ympäristötaloon. Palveluita saa kuitenkin myös Kiimingissä ja Yhteispalvelupiste Kiimingin kuntatalolla palvelee kuntalaisia entistä monipuolisemmin. Elinkeinoliikelaitos Kiimingin Kehitys eli Kide sulautui jo vuoden alussa myös Business Ouluun, samoin Kiimingin Ateria on nyt osa Oulun Serviisiä. Kiiminkijoen opisto ja OJ-säätiö odottavat vielä yleisen kulttuuritoimen, vapaan kansansivistystyön sekä taiteen perusopetuksen ratkaisuja, mutta niidenkin tilanne selkiytynee loppuvuonna.

Voimakasta rakentamista 
Mieluista on myös todeta tärkeiden kuntalaisten palvelua parantavien investointien toteutuminen. Sellaisia ovat vuoden vaihteessa valmistuva Kiimingin terveyskeskuksen laajennus, "koillisen keskus"  sekä Kiiminkijoen koulun laajennuksen ja päiväkodin rakentamisen alkaminen. Toivottavasti kirkonkylän keskustan perusparannustyöt ehtivät valmistua Kiiminkipäiville. Jäälin palvelutaso paranee huomattavasti, kun saadaan Laivakankaan urheilukenttä valmiiksi ja päästään Jäälin ostoskeskuksen ja vanhan urheilukentän  kaavaa suunnittelemaan. Jäälinjärvikin on saanut oman vesienhoitoyhdistyksensä järven kuntoa hoitamaan, onhan terve järvi kaikkien kuntalaisten asia. Oulun ja Haukiputaan kunnille Kiimingin kunta on lausunut tahtonaan, ettei Vasikkasuolla enää jatkettaisi jätteenkäsittelyä. Välikylän yrityspuistoon toivomme löytyvän merkittäviä suuria toimijoita, jos kerran ei  matkailullisesti vetovoimaisia I-alkuisia elämyskeskuksia sinne saada... Haluamme myös, että valtatie 20:tä kehitetään Oulun laatukäytävänä nelostien lisäksi.

Syksyn kuntavaalit ja uuden Oulun synty
Edessämme ovat ehkä valtakunnallisestikin mielenkiintoisimmat syksyn kunnallisvaalit Oulun seudulla, kun Suomen ensimmäisen strategisen kuntaliitoksen solmineiden kuntien uusi valtuusto kootaan.  Vaalitulos on merkittävä jokaiselle yhdistyvälle kunnalle, kuntalaiset varmasti haluavat  paitsi monipuolisia  kokonaisvaltaisia osaajia, myös lähipalveluiden asiantuntemusta uuteen valtuustoon. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, millainen on kokoonpanoltaan jo poikkeuksellisesti marraskuussa aloittava uuden Oulun ensimmäinen valtuusto (67 jäsentä) ja  kaupunginhallitus (17 jäsentä).  Valtuutettujen tehtävä on sitten lopullisesti päättää yhdistymishallituksen kahden vuoden aikana valmistelemat asiat. Vaikka strateginen yhdistyminen on valmisteluineen ollut vuosia kestävä, työteliäs ja pitkä prosessi,  se on mielestäni kannattanut. Yhteiset näkemykset ovat toimikunnissa ja yhdistymishallituksessa keskustelujen jälkeen löytyneet ja toivon, että niin on jatkossakin. 

Kiiminkipäivät valoisin mielin, yrittäjyys, yritteliäisyys ja yhteisöllisyys voimavara, jota ei voi hukata
Kun nyt elokuussa vietämme viimeisiä itsenäisen Kiimingin Kiiminkipäiviä, teemme sen valoisin mielin luottaen, etteivät Kiiminkipäivät, ei kiiminkiläisyys eikä  kiiminkiläinen yritteliäisyys mihinkään katoa. Päinvastoin uskon Kiiminki-identiteetin entisestään vahvistuvan ja omaleimaisuutemme korostuvan ja olevan tärkeä osa uuden Oulun elinvoimaa. Vastakin juhlimme yhdessä Kiiminkipäiviä ja muidenkin uuden Oulun suuralueiden "pitäjäpäiviä" toinen toisiamme arvostaen.Tuleva uuden Oulun juhlavuosi 2013 on jo suunnitteilla ja erilaisia tapahtumia tulvillaan! 

Toivotan kaikille kiiminkiläisille, tuleville oululaisille sekä vieraillemme hyvää elokuista kesää! Vuosikymmenten Kiiminkipäivien hengessä nauttikaamme sadonkorjuusta, yrittäjyydestä, yritteliäisyydestä ja
toistemme seurasta! 

Marjo Korhonen
Kiimingin kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Uuden Oulun yhdistymishallituksen jäsen